Herkes İhracat Yapabilir mi?

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı’nda 2023’te 500 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlendi. Bunu sağlamak ve günümüzde çok az olan ihracatçı sayısını artırmak için adımlar atılmakta. Tam mükellef gerçek kişileri ihracat yapmaya teşvik etmek amacıyla, “mikro ihracat” olarak tanımlanan mal ihracatından elde edilen yıllık beyannamede bildirilen gelirin yarısının düşürülmesini sağlayan “indirim” kuralı aktarılmıştır.

İndirim Koşulları

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Diğer İndirimler” başlıklı 89. maddesine 7256 sayılı Kanun ile 01.01.2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 17 Kasım 2020’de aşağıdaki bent eklenmiştir:

“16. Tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 225’inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si…”

Kanun ile yapılan düzenleme ve 314 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yapılan açıklamalara göre mükellefler indirimden aşağıdaki şartlarla yararlanabilecektir:

– Tam mükellef gerçek kişi olmak,

– İhracat miktarının brüt 300 kilogram ve değerinin 15.000 Euro’yu aşmamak,

– İşçi çalıştırma sayısını tutturmak,

– Döviz cinsi hasılatları Türk Lirası’na çevirmek,

– Mikro ihracat dışında başka şekillerde ihracat gelirlerinin olması indirimden yararlanmaya engel olmayacak,

– Azami ihracat tutarı ve istihdam şartlarına riayet,

– Vergiye tabi gelirin bulunması durumunda indirim konusu yapılabilecek, zarar bildirilmiş olması durumunda indirim konusu yapılamayacak ve indirim konusu yapılamayan tutarlar gelecek yıllara devretmeyecek,

– İndirimden geçici vergi dönemlerinde yararlanılacak ve kur farkları indirim tutarında dikkate alınmayacak.

Bilgi ve Yönlendirme Koşulları

Mikro ihracat, küçük ölçekte ihracat yapmak isteyen ihracatçılara yönelik teşvikler olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda gümrük müşavirleri aracılığıyla gümrük beyannamesi düzenlenmesi, gümrük müşavirleri ile anlaşmalar yapılması, ihracatçı birliklerine üye olunması, böylece ihracat maliyetlerinin düşürülmesi, aidatların ödenmesi ve ortadan kaldırılması gibi maliyet kalemleri bulunmadığından bir ihracat şeklidir. bürokratik İşlemden kaynaklanan zaman ve emek kaybı. Küçük üreticilerin numune ve modelleri yurt dışındaki alıcılara hızlı bir şekilde ulaştırmaları önemlidir; üretilen ürünlerin düşük maliyet ve daha az bürokratik işlemlerle hızlı bir şekilde ihraç edilebilmesi ihracatı teşvik eden bir unsurdur.

İhracat gelirlerinin yarısının gelirden düşülmesine izin verilerek hem ihracat artırılmakta hem de önemli vergi avantajları sağlanmaktadır. Ülkemizde işgücüne katılma oranı ve mükellef sayısı nüfusa göre oldukça düşüktür. Bu paketin düşük faizli kredi desteği ile güçlendirilmesi başta üniversite mezunları olmak üzere işsizlerin kolaylıkla ihracatçı olmasını sağlayabilir. Bu konuda ciddi bilgi ve yönlendirmelere ihtiyaç vardır.

Danışmanlık ve Rehberlik Şart

Mikro ihracat, küçük çapta ihracat yapmak isteyen ihracatçılar için bir teşvik unsuru olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda gümrük müşaviri aracılığıyla gümrük beyannamesi düzenlemek, gümrük müşaviri ile anlaşma yapmak, ihracatçı birliğine üye olmak, aidat ödemek gibi maliyet kalemlerinin olmaması nedeniyle ihracat yapmanın maliyetini düşüren ve bürokratik işlemler nedeniyle ortaya çıkan zaman ve emek kaybını ortadan kaldıran bir ihracat şeklidir. Numune ve modellerin hızlı bir şekilde yurtdışı alıcılara gönderiminin büyük önem arz ettiği küçük imalatçılar için; üretilen ürünün düşük maliyetli ve daha az bürokratik işlemle hızlı bir şekilde ihraç edilmesine olanak tanınması, ihracatı teşvik eden bir unsur olmaktadır.

Hem ihracat kolaylaştırılmış hem de ihracat kazancının yarısının gelirlerden indirimine olanak tanınarak ciddi bir vergi avantajı sağlanmış. Ülkemizde işgücüne katılma oranı ve mükellef sayısı nüfusa göre çok düşük. Bu paketi düşük oranlı kredi desteği ile güçlendirip, özellikle üniversite mezunu işsizlerin ihracatçı olması kolayca sağlanabilir. Bu konuda ciddi bir bilgilendirme ve rehberlik yapılmasına ihtiyaç var.

Danışmanlık ve rehberlik hizmetlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Share on
Bir cevap yazın