Bu Müşavirlik

Hizmetlerimiz

Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

11
Vergi Hukuku

Bayrakçı Mali Müşavirlik, Bağımsız Denetim Ve Hukuki Danışmanlık; Avukat Beyza Bayrakçı Ve Mali Müşavir Mehmet Ufuk Bayrakçı Ve Yılmaz Bayrakçı Ve Bursa’da Bulunan Yeminli Mali Müşavirlerden Aldığı Özel Danışmanlık Hizmeti Ile Mükelleflerine Ve Müvekkillerine Vergi Hukuku Alanında Bursa’da Farklı Ve Eksiksiz Bir Hizmet Vermektedir. Vergi Davalarının Takibi, Başvuruların Yapılması Ve Takibi, Vergi incelemeleri Sürecinde Hukuki Danışmanlık Hizmeti, Şirketlerin Vergisel Yönden Yeniden Yapılandırılmaları, Vergi Planlaması, Gümrük Mevzuatı Ve Vergisel Risk Tespiti Gibi Birçok Alanda Danışmanlık Hizmeti Sunmaktadır.

12
Ticaret ve Şirketler Hukuku

Hukuku, Hukuğun, Ticaretle Ilişkili Tüm Mevzuatı Kapsayan Bir Alt Dalıdır. Bireyler Arasındaki Ticari Ilişkileri Düzenler.

Ticaret Ortaklıkları Kollektif, Komandit, Anonim, Limited, Kooperatif Ortaklıklarıdır. Belgelerle Ilgili Hukuk, Kıymetli Evrak Başlığında Toplanmıştır. Düzenlenme Biçimleri Nama Yazılı Ve Hamiline Yazılı Olur. Kıymetli Evrak Poliçe, Bono, Çek, Imtia Senetleri, Taşıma Senetleri Türlerindedir. Şirketler Temel Olarak Şahıs Şirketleri Ve Sermaye Şirketleri Olarak Ikiye Ayrılırlar. Adi Şirket, Kolektif Şirket Ve Komandit Şirket Şahıs Şirketlerinden Iken Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket, Limited Şirket Ve Anonim Şirket Ise Sermaye Şirketlerindendir. Şahıs Şirketlerinde Ortakların Kimlik, Kişilik Ve Ilişkileri Ön Plana Çıkarılıyorken, Sermaye Şirketlerinde Sadece Ortakların Getirdikleri Sermayeler Önem Taşımaktadır.

Ticaret Ve Şirketler Hukuku Alanındaki Dava Vekilliği Hizmetlerimiz; Haksız Rekabet, İflas Ve İflas Erteleme, Şirketlerin Alacak Davaları, Ticaret Ünvanına Tecavüzün Önlenmesi Davaları, Ortaklıktan Çıkma Davaları İle Diğer Tüm Adi, Anonim Ve Limited Şirket Davalarıdır.

En Temel Amacımız, Müvekkillerimize En Etkili Stratejik Çözümleri Sunup Bu Çözümleri Hayata Geçirmektir. Bu Doğrultuda Müvekkillerimiz Ile Yakın Bir Iletişim Ve Iş Birliği Içerisinde Çalışarak Ve Ihtiyaçlarını Hızlı Bir Biçimde Tüm Boyutlarıyla Ele Alarak Hizmetlerimizi Sunmaktayız. Müvekkillerimizi Iş Ortağımız Olarak Görerek Onların Yatırımlarına Hukuki Hizmetlerimizle Değer Katmayı Hedeflemekteyiz.

13
Borçlar ve Eşya Hukuku

Borçlar Hukuku, Borç Ilişkilerini Düzenleyen Kuralların Bütünüdür. Borç Ilişkisini Doğuran Sebebe Borcun Kaynakları Denir. Borçlar Sözleşmeden, Haksız Eylemden Yada Sebepsiz Mal Edinmeden Doğabilir.

Eşya Hukuku Ise Kişiler Ile Eşyalar Arasındaki Doğrudan Doğruya “Hakimiyet Ilişkisini” Düzenleyen Hukuk Dalıdır. Eşya Hukukunun Üç Ana Konusu Vardır. Ayni Haklar, Zilyetlik Ve Tapu Sicilidir.

Borçlar Hukuku Ve Eşya Hukuku Alanındaki Dava Vekilliği Hizmetlerimiz

Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları
Alacak Davaları
İstisna, Vekalet Ve Tellallık Sözleşmesinden Doğan Davalar
Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları
Basın Yolu Ile Yapılan Haksız Saldırılara Ilişkin Tazminat Davaları
Kiralama Ile Buna Ilişkin Tüm Davalar
Tahliye Davaları
Kira Bedelinin Tespiti Davaları
Kira Bedelinin Artırılması Davaları
Ödeme Yerinin Tayini Davaları
Zilyetlik Davaları
Ecrimisil Davaları
Elatmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men-I) Davaları
Her Türlü Irtifak Hakkının Kurulmasına Ilişkin Davalar
İstihkak Davaları
İzale-I Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davaları
Önalım (Şüfa) Davaları
Tapu Iptal Ve Tescil Davaları
Tapu Müdürlüğü Ile Kişiler Arasındaki Davalar
Tapu Kayıtlarında Mevcut Hataların Düzeltilmesine Yönelik Davalar
Kamulaştırma Davaları
Arazilerin Planlamasından Ve Ruhsat Için Gerekli Izinlerin Verilmemesinden Doğan Davalar
Taşınır Ve Taşınmaz Malların Devri, Satışı Ve Bunlara Dair Sözleşmelerden Doğan Davalar
İpotek Ve Rehin Tesisi Ile Bunların Fekkinden Doğan Davalar.

14
İcra Hukuku

Borcunu Ödeyemeyen Borçlunun Borcunun, Alacaklının Talebi Üzerine, Devlet Zoruyla Taşınır Ve Taşınmaz Varlıklarına El Konarak Karşılanmasını Konu Alan Hukuk Dalıdır.

Büromuzda Yerli Ve Yabancı Şirket Ve Gerçek Kişilerin Türkiye’deki Alacaklarının Tahsili Için Avukatlık Ve Danışmanlık Hizmeti Verilmektedir. Temel Prensibimiz, Müvekkilin Alacağına En Hızlı, Etkili Ve En Az Masrafla Kavuşmasıdır.

Uzman Kadromuz Tarafından, Her Türlü Icra Ve Iflas Işlemlerinin Uygulanmasında Icra Işlemlerinin Ve Davalarının Takibi Ile Alacak Tahsili, Haciz, Ihtiyati Haciz, Rehin, Ipotek Işlemlerinin Yapılması, Borçlu Ve Alacaklı Lehine Toplantılara Iştirak Edilmesi, Iflas Talebi Veya Iflasın Ertelenmesi Davalarının Takibi Hususlarında Şirketlere, Kurumlara Ve Şahıslara Danışmanlık Ve Hukuki Hizmet Sunulmaktadır.

İcra Hukuku Alanındaki Dava Vekilliği Hizmetlerimiz

1.    İcra Ceza Ve İcra Hukuk Davaları

2.    İcra Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Diğer Davalar

3.    İhalenin Feshi Davaları

4.    İhtiyati Haciz Davaları

5.    İlamsız, Ilamlı Ve Kambiyo Senetlerine Dayalı Icra Takipleri

6.    Ödeme Emrine Itiraz, Itirazın Kaldırılması Ve Itirazın Iptali Davaları

7.    İstirdat Davaları

8.    Menfi Tespit Davaları

9.    Tasarrufun Iptali Davaları

15
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku, Işçi Hakları, Çalışma Koşulları, Işçi Ücretleri, Işçi Sendikaları Ve Işveren-Isçi Ilişkileri Ile Ilgili Konuları Inceleyen Hukuk Dalıdır.

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanındaki Dava Vekilliği Hizmetlerimiz

1.    İş Akdinin Feshi Davaları

2.    İş Kazası Ve Iş Kazasından Doğan Tazminat Davaları

3.    İşe Iade Davaları

4.    Kıdem Ve Ihbar Tazminatı Davaları

5.    Hizmet Tespiti Davaları

6.    Sözleşmenin Yorumlanması Davaları

7.    Sosyal Sigorta Davaları

16
Tüketici Hakları

Hukukumuz Açısından Tüketici Kavramına, Malları Veya Hizmetleri Mesleki Ve Ticari Faaliyetlerinde Kullanmak Üzere Satın Almayan Gerçek Ve Tüzel Kişiler Girmektedir. Satın Alınan Mal Ya Da Hizmet Hem Özel Yaşamda Hem De Mesleki Veya Ticari Faaliyetlerde Kullanılacaksa, Hangi Amaçla Daha Fazla Kullanıldığına Bağlı Olarak, Çifte Kullanım Amaçlı Malları Satın Alanlar Ya Da Hizmetten Yararlananlar Tüketici Olarak Nitelendirilebilir.

Ekonomik Sistemlerin Değişmesi Ve Gelişmesine Paralel Olarak, Tüketicilerin Bu Bilgisizliğinden Yararlanmak Isteyen Fırsatçılar Ortaya Çıkmaktadır. Eskiden Olduğu Gibi Mal Ve Hizmetlerin Niteliklerini Bilen Üreticilerin Yerini, Malların Niteliklerini Üreticilere Kıyasla Daha Az Bilen, Fakat Satış Teknikleri Konusunda Bilgili, Ikna Kabiliyeti Yüksek Kişiler Almaktadır. Satıcıların Ikna Kabiliyeti Ile Ihtiyaç Duyulmayan Mallar Satın Alınmakta, Kimi Zaman Ise Ihtiyacı Gidermede Kifayetsiz, Arızalı, Tehlikeli Mallar Satın Alınmaktadır. Yaşam Kalitesini Arttırmakta Kullanılabilecek Para, Dolaylı Olarak Amacının Dışında Kullandırılabilmektedir.

Tüketici Hakları Hukuku Alanındaki Dava Vekilliği Hizmetlerimiz

1.    Abonelik Sözleşmelerinden Doğan Davalar

2.    Ayıplı Mallardan Doğan Davalar

3.    Ayıplı Hizmetlerden Doğan Davalar

4.    Devre Tatillerden Doğan Davalar

5.    Garantili Mallardan Doğan Davalar

6.    Haksız Şartlardan Doğan Davalar

7.    Kapıdan Satış – Mesafeli Satışlardan Doğan Davalar

8.    Kredi Kartı Sözleşmelerinden Ve Kullanımından Doğan Davalar

9.    Konut Finansmanı Sözleşmelerinden Doğan Davalar

10.  Paket Turlardan Doğan Davalar

11.  Taksitli Ve Kampanyalı Satışlardan Doğan Davalar

12.  TOKİ Sözleşmelerinden Doğan Davalar

13.  Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne Müracaatlar

14.  Tüketici Kredilerinden Doğan Davalar

15.  Tüketicilerin Reklam Kuruluna Yapması Gereken Başvurular

16.  Tüketicilerin Rekabet Kuruluna Yapması Gereken Başvurular