Tüzel Kişi Nedir? Gerçek Kişiyle Arasındaki Farklar Nelerdir?

Ticari faaliyetlerin tabi olduğu kanunlarla birlikte gerçek kişi ve tüzel kişi kavramları gelişmiştir. Gerçek kişi ve tüzel kişi olarak iki ayrı kavramın ortaya çıkmasındaki amaç, tanınan haklar ve yetkilerin hukuki olarak belirtilmesini sağlamaktır.

Tüzel Kişi Nedir?

Tüzel kişilik, hukuki açıdan bakıldığında, bir işletme ya da kuruluşun karar ve imza yetkisi olan tek bir kişiyi ifade eder. Bu kavram, genellikle devlet, şirket, okul, vakıf gibi resmi toplulukları temsil eden bir kişi olarak yer alır. Tüzel kişi, aynı zamanda kuruluşun adına karar verme, imza atma ve söz söyleme yetkisiyle de birlikte sorumluluk taşır. Kuruluşun faaliyetlerinden doğan yaptırımlardan da yasal olarak sorumludur ve ticaret yapmak veya herhangi bir amaç gerçekleştirmek için bir araya gelen bu kişiler borç ve alacak edinebilirler.

Anonim ve limited şirketler, tüzel kişilik kazanırlar ve ticaret siciline tescil edilirler. Bu şirketlerin ortakları gerçek veya tüzel kişilerden oluşabilir. Ancak, anonim ve limited şirketler için tek borç ilkesi geçerli değildir. Bu şirketler, herhangi bir borcu olması halinde, şirketlerin tüzel kişilikleri ile bu borçtan sorumludur. Ortaklar ise anonim ve limited şirket borçlarından bireysel olarak sorumlu değillerdir.

Gerçek Kişi Nedir?

Gerçek kişi kavramı, bir kişinin doğumundan ölümüne kadar sahip olduğu hukuki hakları ifade eder. Gerçek kişi, kanunda belirtilen şartlara göre alacaklı olma ve borçlu duruma düşme gibi haklar ya da sorumluluklarla karşılaşabilir. Modern hukukta gerçek kişi tanımına göre, bir kişinin cinsiyeti, dini inancı, etnik kimliği veya ırkı gerçek kişi haklarının belirlenmesinde etkili değildir. Gerçek kişi, hukuki açıdan bakıldığında, varlık ve mülkiyet edinme hakkına sahiptir ve aynı zamanda mal varlığı üzerinde tasarrufta bulunma hakkına da sahiptir.

Tüzel Kişi ile Gerçek Kişi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Tüzel ve gerçek kişi kavramları, hukuki açıdan bakıldığında birçok farklılık gösterir. Bu farklılıklar, kurumsal, mali ve ticari açılarda net bir şekilde ortaya çıkar. Özetle, tüzel kişi ile gerçek kişi arasındaki farklar şunlardır:

  • Gerçek kişiler, hukuki anlamda tek bir bireyi temsil ederken, tüzel kişiler onları oluşturan topluluğu temsil etmekle yükümlüdür.
  • Tüzel kişi, bir şirket gibi, kuruluşundan iflas veya kapanış gibi süreçlerden geçebilir. Gerçek kişi ise doğum ile başlar ve yaşamı son bulana kadar devam eder.
  • Tüzel kişiler, sosyal ya da ticari hedefler doğrultusunda örgütlenerek bir araya gelirken, gerçek kişiler kendi adlarına harekete geçer ve sonuçlardan bireysel olarak sorumlu olurlar.
  • Tüzel kişiler, gerçek kişilerin bazı haklarına sahip olabilirken, gerçek kişiler tüzel kişilerin haklarına sahip olamazlar.
  • Gerçek kişilerin tek temsilcisi kendileridir ve kendi adlarına harekete geçerler. Tüzel ise temsilci ya da yetkililer tarafından temsil edilebilir.
  • Tüzel kişiler, hukuki açıdan bazı imtiyazları ve kamu gücünü elinde bulundurabilirken, gerçek kişiler hukuksal açıdan eşitlik ilkesine tabi olduğu için herhangi bir imtiyaza sahip değildir.
Share on
Bir cevap yazın