Bu Müşavirlik

Borçlar ve Eşya Hukuku

Borçlar ve Eşya Hukuku

Borçlar Hukuku, Borç ilişkilerini Düzenleyen Kuralların Bütünüdür. Borç ilişkisini Doğuran Sebebe Borcun Kaynakları Denir. Borçlar Sözleşmeden, Haksız Eylemden Yada Sebepsiz Mal Edinmeden Doğabilir.

Eşya Hukuku ise Kişiler ile Eşyalar Arasındaki Doğrudan Doğruya “Hakimiyet ilişkisini” Düzenleyen Hukuk Dalıdır. Eşya Hukukunun Üç Ana Konusu Vardır. Ayni Haklar, Zilyetlik Ve Tapu Sicilidir.

Borçlar Hukuku Ve Eşya Hukuku Alanındaki Dava Vekilliği Hizmetlerimiz

Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları
Alacak Davaları
İstisna, Vekalet Ve Tellallık Sözleşmesinden Doğan Davalar
Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları
Basın Yolu ile Yapılan Haksız Saldırılara ilişkin Tazminat Davaları
Kiralama Ile Buna Ilişkin Tüm Davalar
Tahliye Davaları
Kira Bedelinin Tespiti Davaları
Kira Bedelinin Artırılması Davaları
Ödeme Yerinin Tayini Davaları
Zilyetlik Davaları
Ecrimisil Davaları
Elatmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men-I) Davaları
Her Türlü Irtifak Hakkının Kurulmasına Ilişkin Davalar
İstihkak Davaları
İzale-I Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davaları
Önalım (Şüfa) Davaları
Tapu Iptal Ve Tescil Davaları
Tapu Müdürlüğü Ile Kişiler Arasındaki Davalar
Tapu Kayıtlarında Mevcut Hataların Düzeltilmesine Yönelik Davalar
Kamulaştırma Davaları
Arazilerin Planlamasından Ve Ruhsat Için Gerekli Izinlerin Verilmemesinden Doğan Davalar
Taşınır Ve Taşınmaz Malların Devri, Satışı Ve Bunlara Dair Sözleşmelerden Doğan Davalar
İpotek Ve Rehin Tesisi Ile Bunların Fekkinden Doğan Davalar.

13